Tin chuyên ngành

Việt Nam xây dựng thành công phần mềm đọc bệnh qua ảnh X quang

Nhóm nghiên cứu Viện Big Data xây dựng bản thử nghiệm phần mềm tự động chẩn đoán bệnh dựa trên dữ liệu đầu vào là ảnh X quang, chính xác tới 90%.

Xem tiếp

1 2